Pimpinan Unit

Kepala Sekolah

Gugum Prayoga, S.Pd.

-Kepala Sekolah-

Wakil Kepala Sekolah

Wuri Andayani, S.Si.

-Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum-

Wakil Kepala Sekolah

Gina Luthfiah Zahra,S.Pd.

-Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan-

Wakil Kepala Sekolah

Hadi Saputro, S.Pd.

-Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi & Sarana Prasarana-